Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

7
Tin tức & sự kiện

Bảng công bố thông tin 03/2019 nội kiểm chất lượng nước thành phẩm (17/04/2019)

Thực hiện quyết định số 840/QĐ-CN ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v phê duyệt công bố thông tin chất lượng nước sạch phục vụ ăn uống.

Thông tin Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch thành phẩm 01/2018 của Công ty Cổ phần cấp nước Long Khánh (11/03/2018)

Thực hiện quyết định số 840/QĐ-CN ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v phê duyệt công bố thông tin chất lượng nước sạch phục vụ ăn uống.

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (06/05/2016)

Kính gửi: Quý công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (06/05/2015)

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (09/04/2015)

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quyết định giá nước máy của UBND Tỉnh Đồng Nai 06-2014 (03/06/2014)

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai tại Công văn số 569/CN ngày 17 tháng 4 năm 2014

Hình ảnh đại hội cổ đông 2013 (03/05/2013)

Hình ảnh và quang cảnh của đại hội cổ đông năm 2013 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Đại hội cổ đông có đoàn chủ tịch, chủ tịch hồi đồng quản trị Ô. Nguyễn Văn Bính, Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

Hình ảnh đại hội cổ đông 2012 (11/04/2013)

Hình ảnh và quang cảnh của đại hội cổ đông năm 2012 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Đại hội cổ đông có đoàn chủ tịch, chủ tịch hồi đồng quản trị Ô. Nguyễn Văn Bính, Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

Quyết định về việc ban hành giá nước máy 2011 UBND tỉnh Đồng Nai (29/08/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 (11/05/2010)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. - Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/04/2010 về việc chia cổ tức năm 2009.

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 (11/06/2012)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/1/2008. Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2010.