Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0918.154.867 - 0913.189.602

Tổng lượt truy cập

1
Tin tức & sự kiện

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/1/2008.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2010

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội : 100% cổ đông dự họp thông qua

2. Thông qua báo cáo họat động của Hội đồng Quản trị trong năm 2009 và kế họach 2010: 100% cổ đông dự họp thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2009: 100% cổ đông dự họp thông qua.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009: 100% cổ đông dự họp thông qua. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu:                                           15.866.953.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế:                             3.243.358.000 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:                   567.587.678 đ

- Lợi nhuận sau thuế:                                2.675.770.000 đ

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):          133.788.500 đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển (12,26%):       274.534.000 đ

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 267.577.000 đ

- Trích quỹ chia cổ tức (74,74%):             2.000.000.000 đ

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt và chuyển khoản

- Thời gian chi trả cổ tức: Đã chi tạm ứng 4% mệnh giá CP (đợt 1) vào tháng 12 năm 2009. Đợt 2 năm 2009 sẽ chi trả 4% còn lại vào tháng 05/2010.

5. Thông qua chỉ tiêu kế họach sản xuất- kinh doanh năm 2010:

Đại hội đã thảo luận góp ý và biểu quyết với 100% cổ đông dự họp thông qua các chỉ tiêu, kế họach sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong năm 2010. Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sản xuất:                            2.600.000 m3

- Sản lượng nước tiêu thụ:                             1.989.000 m3

- Nước Thất thóat:                                                  23,50%

- Doanh thu:                                           18.895.000.000 đ

Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước:       9.945.000.000 đ

+ Doanh thu xây lắp:                8.500.000.000 đ

+ Doanh thu hoạt động tài chính:   450.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế:                             3.757.350.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế:                                2.818.012.500 đ

- Các khỏan nộp ngân sách:                     2.100.000.000 đ

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:                                            9%

- Hình thức chia cổ tức sẽ xác định tại kỳ họp Hội đồng Quản trị cuối năm 2010 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua

6. Thông qua báo cáo tài chánh năm 2009 đã được kiểm toán: 100% cổ đông dự họp thông qua.

7. Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: 100% cổ đông dự họp thông qua.

8. Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng các quỹ: 93,13% cổ đông dự họp thông qua.

9. Thông qua phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2009 : 100% cổ đông dự họp thông qua.

10. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 16.500.000 đồng/1tháng: 99,77% cổ đông dự họp thông qua

11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ lần thứ nhất: 93,13% cổ đông dự họp thông qua.

12. Thông qua Tờ trình Xin đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 100% cổ đông dự họp thông qua.

- Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua với  2.139.514 cổ phần, đại diện cho 85,58% tổng số vốn Điều lệ của Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2010 .